اطلاعات عمومی
سه فاز و يک نول و يک روشنايی و يک مهار
۶Core Self supporting aerial cable (aerial bundled cable (

استاندارد:BS7870
Standard :BS 7870

ولتاژ اسمی : ۰٫۶/۱KV
Rated Voltage : 0.6/1KV

ساختمان :
هادی فاز/روشنايی : آلومنيوم تابيده شده کلاس ۲
Phase/lighting conductor : stranded aluminum class 2
هادی نول : آلومنيوم تابيده شده کلاس ۲
Null conductor : stranded aluminum class 2

عايق : پلي اتيلن کراسلينک مشکی
Insulation :black XLPE

مهار : رشته های فولادی
Support : stranded steel

عايق مهار :پلی اتيلن کراسلينک يا پلی اتيلن سنگين مشکی
Support insulation : black HDPE or black XLPE

مشخصات فنی

حد پارگي

وزن تقريبی

ميانگين ابعاد خارجی

ضخامت عايق

تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی

سايز

 

نگهدارنده

روشنايي

نول

فاز

نگهدارنده

روشنايي

نول

فاز

Breaking load

Weight

Overall diameter

Insulation thickness

No . of strand × dia

nominal cross section

N

Kg/km

mm

mm

mm

mm²

۳۸۰۰۰

۵۵۰

۲۳٫۷

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۱۶

۳*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶

۵۲۰۰۰

۷۰۲

۲۶

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۱

۱٫۳

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۱۶

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۳*۳۵+۱۶+۲۵+۲۵

۵۲۰۰۰

۷۱۳

۲۶

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۵۷

۳*۳۵+۲۵+۱۶+۲۵

۷۴۱۰۰۰

۶۱۰

۲۴٫۵

۱

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۳*۳۵+۱۶+۱۶+۱۶

۵۰۰۰۰

۶۷۰

۲۵٫۲

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۳*۳۵+۱۶+۱۶+۲۵

۴۳۰۰۰

۶۴۰

۲۵٫۳

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۵۷

۳*۳۵+۲۵+۱۶+۱۶

۵۴۰۰۰

۸۶۰

۲۹

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۳*۵۰+۳۵+۱۶+۲۵

۶۲۰۰۰

۹۱۰

۳۰

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۳*۵۰+۳۵+۲۵+۲۵

۴۷۶۰۰

۷۴۰

۲۷

۱

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۳*۵۰+۱۶+۱۶+۱۶

۴۸۵۰۰

۷۷۰

۲۸

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۱۶

۷*۳

۳*۵۰+۲۵+۱۶+۱۶

۷۰۰۰۰

۱۱۳۴

۳۳٫۴

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۵۰+۳۵+۲۵

۷۵۰۰۰

۱۲۹۰

۳۴٫۶

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۷

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۱۹*۲٫۵۴

۳*۹۵+۵۰+۱۶+۱۶

۷۵۵۰۰

۱۲۹۵

۳۵٫۳

۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۷

۷*۱٫۵۷

۷*۲٫۱۶

۷*۳

۱۹*۲٫۵۴

۳*۹۵+۵۰+۲۵+۱۶

۸۸۰۰۰

۱۴۰۰

۳۷

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۷

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۵۴

۳*۹۵+۷۰+۲۵+۲۵

۷۳۰۰۰

۱۱۰۰

۳۲٫۸

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۱۶

۷*۳

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۵۰+۲۵+۲۵

۸۷۰۰۰

۱۳۸۰

۳۶

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۷

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۵۴

۳*۹۵+۷۰+۱۶+۲۵

۳۸۰۰۰

۵۴۸

۲۳٫۶

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۱۶

۴*۲۵+۱۶+۱۶

۴۴۰۰۰

۶۷۰

۲۵٫۹

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۷*۲٫۵۷

۴*۳۵+۱۶+۱۶

۵۲۰۰۰

۸۴۵

۲۹

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۷*۳

۴*۵۰+۱۶+۱۶

۶۵۰۰۰

۱۰۷۳

۳۲٫۲

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۴*۷۰+۱۶+۱۶

۴۶۰۰۰

۷۴۰

۲۷٫۵

۱

۱٫۳

۱٫۳

۱٫۳

۷*۱٫۵۷

۷*۲٫۱۶

۷*۲٫۵۷

۷*۲٫۵۷

۴*۳۵+۲۵+۱۶

۶۲۰۰۰

۹۳۷

۳۰٫۵

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲.۱۶

۷*۳

۷*۳

۴*۵۰+۲۵+۲۵

۷۵۰۰۰

۱۱۶۵

۳۳٫۷

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۴*۷۰+۲۵+۲۵

۶۵۰۰۰

۹۸۵

۳۱

۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۱۹*۱٫۸۲

۴*۵۰+۳۵+۲۵

۷۷۰۰۰

۱۲۰۰

۳۴٫۲

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۵۷

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۴*۷۰+۲۵+۳۵

۶۲۶۰۰

۹۰۵

۲۹٫۷

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۷*۳

۴*۵۰+۱۶+۲۵

۷۴۹۰۰

۱۱۳۵

۳۲٫۹

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۱۹*۲٫۱۶

۱۹*۲٫۱۶

۴*۷۰+۱۶+۲۵

۹۵۰۰۰

۱۵۳۰

۳۸٫۵

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۷

۱٫۷

۷*۱٫۹۳

۷*۲٫۵۷

۱۹*۲٫۵۴

۱۹*۲٫۵۴

۴*۹۵+۳۵+۲۵

۵۹۰۰۰

۹۷۰

۳۱

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۳۵+۲۵+۲۵

۵۰۰۰۰

۸۰۰

۲۸

۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۳*۵۰+۲۵+۱۶+۱۶

۵۸۵۰۰

۸۳۰

۲۸٫۳

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۲۱۶

۷*۳

۳*۵۰+۲۵+۱۶+۲۵

۶۰۰۰۰

۸۶۲

۲۸٫۸

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۳

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۲٫۵۷

۷*۳

۳*۵۰+۳۵+۱۶+۲۵

۷۱۰۰۰

۱۱۰۰

۳۲

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۵۰+۱۶+۲۵

۷۳۰۰۰

۱۱۰۰

۳۲

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۹۳

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۵۰+۱۶+۲۵

۶۲۰۰۰

۱۰۴۰

۳۱٫۴

۱

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۵

۷*۱٫۵۷

۷*۱٫۷۴

۷*۳

۱۹*۲٫۱۶

۳*۷۰+۵۰+۱۶+۱۶

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *