قراردادها

برخي پروژه های اجرا شده در خطوط توزيع شامل کابلهای آلومينيومی خودنگهدار و کابلهای مسی فشارضعيف و همچنين برخی خطوط انتقال در شبکه هوايي از ۲۰ کيلو ولت تا ۴۰۰ کيلو ولت توسط گروه کارخانجات سيم و کابل مشهد به شرح ذيل مي باشد

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ – معاونت اجرایی جنوب شرق تهران

کابل خودنگهدار ۷۰+۱۶+۹۵*۳

شرکت توزيع برق استان آذربايجان غربی

کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۵۰*۳

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۵۰+۷۰*۳

کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۵۰+۷۰*۳

شرکت توزيع برق خراسان رضوی

سيم آلومينيوم مغز فولاد  ۷۰و۱۲۰

شرکت توزيع برق استان سمنان

کابل مفتولی ۲۴۰*۱

کابل خودنگهدار  ۲*۲۵+۱۶+۱۶

کابل مفتولی ۱۲۰+۲۴۰*۳

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۵۰*۳

کابل مفتولی ۵۰+۹۵*۳

کابل خودنگهدار  ۴*۷۰+۳۵+۲۵

کابل مفتولی ۱۰*۴

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۵۰*۴

کابل مفتولی ۵۰*۱

شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

کابل کنستانتريک ۶+۶*۱

برق منطقه ای سيستان و بلوچستان

کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۷۰*۴

کابلهای مفتول مسی ۱kv

کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۳۵*۴

کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۷۰*۴

کابل خودنگهدار ۲۵+۳۵+۵۰*۴

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶*۱

کابل خودنگهدار ۲۵+۷۰+۲۵+۹۵*۳

شرکت توزيع نيروی برق اهواز

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰*۴

شرکت مخابرات خراسان رضوی

کابلهای زوجی مخابراتی ۰٫۶۰

کابل آلومينيوم ۷۰+۱۲۰*۳

کابل شبکه CAT E5E (SFTP)

شرکت توزيع برق تبريز

کابل مفتولی ۱۲۰+۲۴۰*۳

شرکت توزيع برق استان اردبيل

کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۵۰*۳

کابل مفتولی ۵۰+۹۵*۳

کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۵۰+۷۰*۳

شرکت توزيع برق استان قم

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۱۶+۳۵*۳

شرکت توزيع برق استان اصفهان

کابل آلومينيوم ۷۰*۱

کابل خودنگهدار  ۳*۵۰+۱۶+۳۵+۲۵

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۵۰+۷۰*۳

کابل خودنگهدار ۲۵+۵۰+۱۶+۷۰*۳

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۳۵*۳

کابل خودنگهدار ۹۵+۲۵+۷۰+۲۵*۳

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۳۵+۵۰*۳

شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی

کابل مفتولی ۱۲۰+۲۴۰*۳

شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان

کابل کنستانتريک ۶+۶*۱

کابل مفتولی ۵۰+۹۵*۳

شرکت توزيع نيروی برق استان يزد

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۷۰*۴

کابل خودنگهدار  ۳*۷۰+۲۵+۳۵

شرکت توزيع برق استان زنجان

کابل مفتولی ۵۰+۹۵*۳ زره دار