دربـاره گــروه مــا

شرکت  سيم و كابل مشهد در سال ۱۳۷۰ به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد۶۰۷ و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد. بعد از آن شركت با پياده سازي ISO 9002 و بر پايه الزامات آن به توليد محصولات تخصصي تر و مشتريان خاص روي آورد، به طوري كه با ورود به عرصه توليد كابل هاي مخابراتي توانست در آن زمان نقش عمده اي در پرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه هاي شركت مخابرات استانهاي بزرگ كشور از جمله تهران و خراسان و مازندران و … داشته باشد.
در حدود سال ۱۳۷۹ شركت مخابراتي و قدرت خراسان  در كنار مجموعه سيم و كابل مشهد تاسيس گرديد .اين تولد جديد و به روز رساني الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ايجاد انگيزه براي ورود به بازارهاي جديد و از آن جمله سيم و كابل خودرويي گرديد به طوري كه اين سازمان به عنوان اولين توليد كننداي مطرح شد كه موفق گردید سيم وكابل خودرويي را با وجود سخت گيرانه ترين استاندارهاي محصول و سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر ISO TS و ساپكو۷۹ با بهترين كيفيت ،توليد نمايد. در اين زمان با توجه به اينكه سعي بر اين نبوده كه هر يك از شرکتهاي  گروه فقط محصولات خاصي را توليد كنند تلاش گرديد که شرکتهاي گروه توانايي توليد همه نوع محصولات را داشته باشندو شركت مخابراتي و قدرت خراسان نيز با اخذ مجوز استاندارد سري ۶۰۷ گام به عرصه توليدات ساختماني گذاشت.
بعد از آن براي ورود قدرتمندتر در عرصه مناقصات دو شركت اقدام به اخذ مجوز استاندارد ۳۵۶۹ براي توليد كابلهاي فشارضعيف ۱ كيلو ولت نمودند به طوري كه خيلي سريع با اخذ اين مجوز دو شركت وارد توليد كابلهاي ۱ كيلو ولت در سطحي وسيع براي شرکتهاي توزيع برق اكثر استانهاي كشور شدند.
وجود اقداماتي مانند تاسيس آزمايشگاه اكروديته و واحد R&D  در ايجاد انگيزه براي ورود به محصولات جديد و به خصوص آلومينيوم و كابلهاي خودنگهدار نقش بسزايي  داشت.

گواهینامه ها و استانداردها

رديف

شرح

سال

۱

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۷۸

۲

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۷۹

۳

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۸۱

۴

کنترل کيفيت نمونه

۱۳۸۲

۵

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۸۳

۶

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۸۵

۷

واحد نمونه محصول برتر

۱۳۸۷

۸

گواهي تحقيق و توسعه

۱۳۸۷

۹

کنترل کيفيت نمونه

۱۳۹۰

۱۰

کنترل کيفيت نمونه

۱۳۹۲

۱۱

صادر کننده نمونه استاني

۱۳۹۲

۱۲

واحد نمونه صنعتي

۱۳۹۲

۱۳

پروانه کاربرد علامت استاندارد سري ۶۰۷

هر ساله

۱۴

پروانه کاربرد علامت استاندارد سري ۳۵۶۹

هر ساله

۱۵

گواهينامه عضويت انجمن آزمون

۱۶

گواهينامه عضويت در انجمن نشان استاندارد

۱۷

گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همکار

۱۸

ISO  ۹۰۰۱:۲۰۰۰ از شرکت Moody

۱۹

گواهينامه عضويت انجمن صنفي

لوح ها و تندیس ها

24

سال سابقه درخشان

67

محصول متنوع

18

گواهینامه و استاندارد

32

نماینده فروش