مناسب براي آسانسورها و بالابرها در تاسيساتي که طول معلق و آزاد آنها از 35 متر و سرعت حداکثر آنها از 1.6 متر بر ثانيه بيشتر نشود به کار مي رود .

اطلاعات عمومی
استاندارد: ISIRI3569, ISIRI607-6, IEC60502.IEC60227-6
Standard: ISIRI3569, ISIRI607-6, IEC60502.IEC60227-6

ولتاژ اسمي: ۴۵۰/۷۵۰V , 300/500V,0.6/1Kv
Rated Voltage :450/750V , 300/500V,0.6/1Kv

ساختمان: هادي از جنس مس کلاس۵
Construction: Conductor Class 5 Copper

عايق: PVC
PVC Insulation

روکش: از جنسpvc
Sheath : PVC

راهنماي کاربرد:
اين نوع کابلها براي آسانسورها و بالابرها در تاسيساتي که طول معلق و آزاد آنها از ۳۵ متر و سرعت حداکثر آنها از ۱٫۶ متر بر ثانيه بيشتر نشود به کار مي رود .
استفاده از اين کابلها در مواردي که در اين محدوده نيستند موضوعي است که بين خريدار و سازنده مورد بحث قرار مي گيرند.به عنوان مثال بوسيله اضافه کردن يک جز تحمل کننده کشش
کابلهاي بالاي مقطع ۲۵ براي موتور چاههاي آب به کار مي رود.

مشخصات فنی

سایز

قطر*تعداد رشته

ضخامت عایق

ضخامت روکش

قطر کم عرض

قطر طرف عریض

وزن کل

استاندارد

فاصله ها بین دسته  ها در صورت دسته بندی

ضخامت کم عرض

ضخامت طرف عریض

N*mm²

mm*n

mm

mm

mm

mm

mm

Kg/km

 

۳*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۰

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۹٫۹

۷۱

۳۰۰/۵۰۰v

۴*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۰

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۱۲٫۲

۹۰

۳۰۰/۵۰۰v

۵*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۱۶٫۵

۱۳۳

۳۰۰/۵۰۰v

۶*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۱۷٫۸

۱۵۸

۳۰۰/۵۰۰v

۹*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۲۴٫۸

۲۳۲

۳۰۰/۵۰۰v

۱۲*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۳۱٫۷

۳۰۶

۳۰۰/۵۰۰v

۱۶*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۴۰٫۹

۴۰۴

۳۰۰/۵۰۰v

۱۸*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۴۷٫۵

۴۵۳

۳۰۰/۵۰۰v

۲۰*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۵۰٫۲

۵۰۳

۳۰۰/۵۰۰v

۲۴*۰٫۷۵

۲۴*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۱

۵۹٫۴

۶۰۱

۳۰۰/۵۰۰v

۳*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۰

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۱۰٫۴

۸۲

۳۰۰/۵۰۰v

۴*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۰

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۱۲٫۹

۱۰۴

۳۰۰/۵۰۰v

۵*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۱۷٫۴

۱۵۱

۳۰۰/۵۰۰v

۶*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۱۸٫۹

۱۷۹

۳۰۰/۵۰۰v

۹*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۲۶٫۳

۲۶۴

۳۰۰/۵۰۰v

۱۲*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۳۳٫۸

۳۴۸

۳۰۰/۵۰۰v

۱۶*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۴۳٫۷

۴۶۱

۳۰۰/۵۰۰v

۱۸*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۵۰٫۶

۵۱۸

۳۰۰/۵۰۰v

۲۰*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۵۳٫۶

۵۷۴

۳۰۰/۵۰۰v

۲۴*۱

۳۲*۰٫۲۰

۰٫۶

۱

۰٫۹

۱٫۵

۴٫۳

۶۳٫۵

۶۸۷

۳۰۰/۵۰۰v

۳*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۰

۱

۱٫۵

۵٫۰

۱۱٫۹

۱۱۱

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۰

۱

۱٫۵

۵٫۰

۱۴٫۸

۱۴۲

۴۵۰/۷۵۰v

۵*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۱۹٫۸

۲۰۱

۴۵۰/۷۵۰v

۶*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۲۱٫۷

۲۳۹

۴۵۰/۷۵۰v

۹*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۳۰٫۶

۳۵۲

۴۵۰/۷۵۰v

۱۲*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۳۹٫۵

۴۶۶

۴۵۰/۷۵۰v

۱۶*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۵۱٫۳

۶۱۷

۴۵۰/۷۵۰v

۱۸*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۵۹٫۲

۶۹۳

۴۵۰/۷۵۰v

۲۰*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۶۳٫۱

۷۶۹

۴۵۰/۷۵۰v

۲۴*۱٫۵

۳۰*۰٫۲۵

۰٫۷

۱

۱

۱٫۵

۵٫۰

۷۵٫۰

۹۲۰

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۱۴٫۴

۱۶۲

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۱۸٫۰

۲۰۷

۴۵۰/۷۵۰v

۵*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۲۴٫۶

۳۰۰

۴۵۰/۷۵۰v

۶*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۲۶٫۸

۳۵۸

۴۵۰/۷۵۰v

۹*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۳۷٫۶

۵۳۰

۴۵۰/۷۵۰v

۱۲*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۴۸٫۴

۷۰۲

۴۵۰/۷۵۰v

۱۶*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۶۲٫۹

۹۳۲

۴۵۰/۷۵۰v

۱۸*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۷۳٫۱

۱۰۴۶

۴۵۰/۷۵۰v

۲۰*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۷۷٫۳

۱۱۶۱

۴۵۰/۷۵۰v

۲۴*۲٫۵

۵۰*۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۰

۱٫۸

۵٫۶

۹۱٫۷

۱۳۹۰

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۱۶٫۱

۲۲۷

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۲۰٫۲

۲۹۳

۴۵۰/۷۵۰v

۵*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۲۷٫۴

۴۱۱

۴۵۰/۷۵۰v

۶*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۳۰٫۱

۴۹۰

۴۵۰/۷۵۰v

۹*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۴۲٫۵

۷۲۶

۴۵۰/۷۵۰v

۱۲*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۵۵٫۰

۹۶۳

۴۵۰/۷۵۰v

۱۶*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۷۱٫۷

۱۲۷۹

۴۵۰/۷۵۰v

۱۸*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۸۳٫۰

۱۴۳۷

۴۵۰/۷۵۰v

۲۰*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۸۸٫۳

۱۵۹۵

۴۵۰/۷۵۰v

۲۴*۴

۵۶*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۶٫۶

۱۰۵٫۰

۱۹۱۱

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۱۷٫۸

۲۹۸

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۰٫۰

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۲۲٫۵

۳۸۷

۴۵۰/۷۵۰v

۵*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۳۰٫۳

۵۳۲

۴۵۰/۷۵۰v

۶*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۳۳٫۵

۶۳۵

۴۵۰/۷۵۰v

۹*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۴۷٫۷

۹۴۴

۴۵۰/۷۵۰v

۱۲*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۶۱٫۹

۱۲۵۳

۴۵۰/۷۵۰v

۱۶*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۸۰٫۹

۱۶۶۴

۴۵۰/۷۵۰v

۱۸*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۹۳٫۴

۱۸۷۰

۴۵۰/۷۵۰v

۲۰*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۹۹٫۸

۲۰۷۶

۴۵۰/۷۵۰v

۲۴*۶

۸۴*۰٫۳۰

۰٫۸

۱٫۵

۱٫۲

۱٫۸

۷٫۱

۱۱۸٫۸

۲۴۸۸

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۱۰

۸۰*۰٫۴۰

۱

۰٫۰

۱٫۴

۱٫۸

۸٫۹

۲۱٫۹

۴۸۰

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۱۰

۸۰*۰٫۴۰

۱

۰٫۰

۱٫۴

۱٫۸

۸٫۹

۲۸٫۰

۶۲۶

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۱۶

۱۲۶*۰٫۴۰

۱

۰٫۰

۱٫۵

۲٫۰

۱۰٫۱

۲۵٫۴

۶۸۷

۴۵۰/۷۵۰v

۴*۱۶

۱۲۶*۰٫۴۰

۱

۰٫۰

۱٫۵

۲٫۰

۱۰٫۱

۳۲٫۶

۹۰۰

۴۵۰/۷۵۰v

۳*۲۵

۱۹۶*۰٫۴۰

۱٫۲

۰٫۰

۱٫۶

۲٫۰

۱۲٫۰

۳۰٫۴

۱۰۲۱

۰٫۶/۱KV

۴*۲۵

۱۹۶*۰٫۴۰

۱٫۲

۰٫۰

۱٫۶

۲٫۰

۱۲٫۰

۳۹٫۳

۱۳۴۲

۰٫۶/۱KV

۳*۳۵

۲۷۶*۰٫۴۰

۱٫۲

۰٫۰

۲٫۲

۲٫۴

۱۴٫۴

۳۴٫۸

۱۴۲۰

۰٫۶/۱KV

۴*۳۵

۲۷۶*۰٫۴۰

۱٫۲

۰٫۰

۲٫۲

۲٫۴

۱۴٫۴

۴۴٫۸

۱۸۶۴

۰٫۶/۱KV

۳*۵۰

۳۹۶*۰٫۴۰

۱٫۴

۰٫۰

۲٫۳

۲٫۶

۱۶٫۵

۴۱٫۰

۱۹۷۶

۰٫۶/۱KV

۴*۵۰

۳۹۶*۰٫۴۰

۱٫۴

۰٫۰

۲٫۳

۲٫۶

۱۶٫۵

۵۲٫۹

۲۵۹۹

۰٫۶/۱KV

۳*۷۰

۳۶۰*۰٫۵۰

۱٫۴

۰٫۰

۲٫۳

۲٫۶

۱۸٫۳

۴۶٫۳

۲۶۵۷

۰٫۶/۱KV

۴*۷۰

۳۶۰*۰٫۵۰

۱٫۴

۰

۲٫۳

۲٫۶

۱۸٫۳

۶۰٫۰

۳۵۰۳

۰٫۶/۱KV

۳*۹۵

۴۷۵*۰٫۵۰

۱٫۶

۰

۲٫۵

۲٫۸

۲۰٫۷

۵۲٫۷

۳۴۷۲

۰٫۶/۱KV

۴*۹۵

۴۷۵*۰٫۵۰

۱٫۶

۰

۲٫۵

۲٫۸

۲۰٫۷

۶۸٫۵

۴۵۸۱

۰٫۶/۱KV

دانلود کاتالوگ محصول
دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *