سیم و کابل خودرو

کابل شيلددار AVSS

مناسب برای سیم کشی خودرو

کابل شيلددار T2

مناسب برای سیم کشی خودرو.

سيم خودرویی T1,T2,T3

مناسب برای سيم کشي داخل خودرو

سيم خودرویی ISO 6722

مناسب برای سيم کشي داخل خودرو

سيم خودرویی AVSS, CAVUS -Japan

مناسب برای سيم کشي داخل خودرو

سيم خودرویی AVS -JAPAN

مناسب برای سيم کشي داخل خودرو