هادی هوایی

مناسب برای خطوط هوایی برای انتقال و توزيع فشار ضعيف و فشار متوسط , سيم ارت