سیم های ساختمانی

سیم های قابل انعطاف

سيم های ساختمانی با هادی قابل انعطاف محصولی از شرکت کابل مشهد

سيم های غير قابل انعطاف و نيمه افشان

سيم با هادی تک وچند مفتولی محصولی از شرکت کابل مشهد