آزمايشگاه اکروديته سيم وکابل مخابراتی و قدرت خراسان

آزمايشگاه اکروديته سيم وکابل مخابراتی وقدرت خراسان با هدف خدمت رسانی به توليد کنندگان ومصرف کنندگان صنعت سيم وکابل کشور درزمينه آزمون  کابل های برق(تاسطح ۳کيلوولت) ومخابرات وشبکه وکواکسيال  دردی ماه سال ۱۳۹۰تاسيس شد و توانست گواهينامه آزمايشگاه همکار به شماره KHR/2462

در زمينه آزمون سيم وکابل های برق (تاسطح ۳کيلوولت)براساس استانداردهای ملی به شماره ISIRI  ۶۰۷و   ISIRI 3569-1را از اداره کل استاندارد خراسان رضوی درتيرماه ۹۱دريافت کند ودرراستای تضمين کيفيت آزمون ها واطمينان خاطر ورضايت مشتريان آزمايشگاه وارائه خدمات هرچه بهتر به آنها سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه رابرمبنای الزامات ISO  IEC 17025 پياده سازی نمود ه است وتوانسته است گواهينامه تاييد صلاحيت  براساس استاندارد۱۷۰۲۵ به شمارهNACI/LAB/441 درزمينه آزمون  کابل های برق (تاسطح ۳کيلوولت) بر اساس استانداردهای ملی به شماره ISIRI607وISIRI 3569-1 وبه عنوان اولين آزمايشگاه درسراسر کشور درزمينه آزمون کابل های مخابراتی وشبکه وکواکسيال براساس استانداردهای ملی  ISIRI 6851 و ISIRI 5119 و ISIRI 6449 را از مرکز ملی تاييد صلاحيت ايران دريافت کند وتوانسته است گام بزرگی در جهت ارتقاء کيفيت محصولات توليدی صنعت سيم وکابل در کشور بردارد واين آمادگی رادارد تا با کليه سازمان ها ی ذيربط از جمله ادارات کل استاندارد وگمرکات سراسر کشور در جهت جلوگيری از توليد ويا ورود محصولات فاقد استاندارد وکيفيت همکاری نمايد و در ايجاد امنيت روانی مصرف کنندگان وجلوگيری از آسيب های احتمالی که بعضا غير قابل جبران نيز مي باشد وسلامت جامعه را تهديد ميکند بتواندنقش خود را به درستی ايفا نمايد

اين آزمايشگاه با برخورداری از تجهيزات مدرن وپرسنلی متخصص وباتجربه ودرجهت بهبود مستمر کليه فعاليت های خود اهداف چهارگانه زير را دنبال ميکند

  1. ارتقاء سطح علمی وفنی وحرفه ای کارکنان
  2. ارتقاء سطح کيفی آزمون ها وارائه خدمات بهتربه مشتريان
  3. توسعه ارتباطات ومشارکت ومشاوره درزمينه های کيفی وفنی
  4. گسترش دامنه کاری آزمايشگاه