سیم و کابل مخابراتی و شبکه

کابل شبکه

انواع کابل شبکه محصولی از کابل مشهد

کابلهاي مخابراتي هوایی مهاردار با عايق و روکش پلی اتيلن

مناسب برای استفاده در تأسيسات تلفن خارج ساختمان

کابلهاي مخابراتي هوایی با عايق و روکش پلی ونيل کلرايد

مناسب برای استفاده در تأسيسات تلفن داخل ساختمانها و مراکز تلفن به صورت ثابت در زير يا روي ديوار، مصرف زير زميني از آن مجاز نمي باشد.

کابلهاي مخابراتي هوایی با عايق و روکش پلی اتيلن

مناسب برای استفاده در تأسيسات تلفن خارج ساختمان

کابل دوبل هوایی

مناسب برای ارتباط جعبه هاي تقسيم نصب شده روي تير و ديوار.

کابل رانژه تلفنی و آیفونی

مناسب انتقال و ارتباط خطوط تلفن وآيفون در داخل ساختمان