کابل های کواکسیال

کابل کنترل غير قابل انعطاف

برای نصب ثابت در آب داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.

کابل کواکسيال سری RG

مناسب براي اتصال آنتن تلويزيون رنگي و ارسال سيگنالهاي راديويي و مصارف عمومي

کابل کواکسيال JIS C3501

مناسب براي اتصال آنتن تلويزيون رنگي و ارسال سيگنالهاي راديويي و مصارف عمومي